“French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer”.

Kiến trúc sư: Oscar Niemeyer
Công ty thiết kế kiến trúc: Paul Chemetov Và Jean Deroche
Nhóm thiết kế: Jean Prouvé, Hans Muller, José Luis Pinho, A. Gattos và Jean-Maur Lyonnet
Kỹ sư kết cấu: Jean Tricot
DV về CC kết cấu: BERIM
Địa điểm: Paris, France
Ảnh: Denis Esakov
Chủ đầu tư: uỷ ban TW ĐCS ( Central Committee of French Communist Party).
Năm: 1980

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_01

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_02

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_04

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_05

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_06

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_07

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_08

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_09

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_10

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_11

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_12

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_13

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_14

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_15

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_16

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_17

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_18

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_19

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_20

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_21

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_23

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_25

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_27

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_28

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_30

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_31

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_32

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_33

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_34

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_35

mm_French Communist Party Headquarters design by Oscar Niemeyer_36

————————————————————————————————–

Trả lời